• Drammen
  • Lier
  • Sande
  • Svelvik
  • Hurum
  • Røyken
  • Nedre Eiker
  • Øvre Eiker
Banner

32 04 32 04

Trenger du noen å snakke med? Ta kontakt.

Hva er vold?

"Vold er enhver handling rettet mot en annen person, som gjennom at denne handlingen skader, smerter, skremmer eller krenker, får den personen til å gjøre noe mot sin vilje eller slutte å gjøre noe den vil."

 

Kilde: Isdal P., Meningen med volden. Oslo: Kommuneforlaget, 2000

 

Vold i nære relasjoner

I straffelovens § 282. Mishandling i nære relasjoner, defineres nære relasjoner som "nåværende eller tidligere ektefelle eller samboer, nåværende eller tidligere ektefelles eller samboers slektning i rett nedstigende linje, slektning i rett oppstigende linje, noen i sin husstand eller noen i sin omsorg."

 

Det vil si at nære relasjoner også omfatter søsken, barn, foreldre, besteforeldre og barnebarn. I denne veiviseren inkluderes også storfamilie, partner, kjæresterelasjoner og bofelleskap som nære relasjoner.

 

Mange ønsker imidlertid å utvide begrepet «vold i nære relasjoner» fordi vold og seksuelle overgrep også kan skje i andre sosiale relasjoner som verken er familie eller fremmede. Eksempler er langvarige omsorgs- og pleierelasjoner og nære vennskapsbånd.

 

Kilde: www.dinutvei.no